Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Propozycje nowych rozwiązań w zakresie czasu służby policjantów oraz uposażenia i rekompensaty z tym związanych

Data publikacji 05.12.2008

30 listopada 2008 r. zakończył prace zespół do opracowania projektu nowych rozwiązań w zakresie czasu służby policjantów oraz uposażenia i rekompensaty z tym związanych. Wyniki jego pracy zostały zawarte w raporcie przygotowanym dla Komendanta Głównego Policji.

Zadaniem zespołu było dokonanie analizy przepisów dotyczących czasu służby policjantów w szczególności odnoszących się do zasad ewidencji i norm, uposażenia z tytułu pełnienia służby ponad przyjętą normę i rekompensaty za służbę pełnioną w godzinach nocnych i dniach ustawowo wolnych od służby oraz opracowanie projektów nowych rozwiązań w tym zakresie. Wyniki prac zespołu zostały zawarte w raporcie przygotowanym dla Komendanta Głównego Policji.

Komendant Główny Policji po zapoznaniu się z jego treścią uznał, iż wprowadzanie zmian w tak ważnym obszarze, jak czas służby, powinno zostać poprzedzone szeroką debatą z udziałem całego środowiska zawodowego. Dla umożliwienia wzięcia w niej udziału szerszej grupie policjantów zamieszczona została informacja o ewentualnych kierunkach zmian w przepisach dotyczących czasu służby policjantów. Można ja znaleźć w załączonej poniżej prezentacji.


Źródło: KWP w Białymstoku

* wykorzystując treści zawarte na stronie, proszę powoływać się na źródło informacji