Kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw

Data publikacji 20.02.2015

O przyznanie środków finansowych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw mogą ubiegać się:

  • ofiary przestępstw, które doznały naruszenia narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego dłużej niż 7 dni,
  • najbliżsi ofiary, które na skutek przestępstwa poniosły śmierć ( małżonek, konkubent, rodzice, dziadkowie, dzieci – również adoptowane).

Wniosek o kompensatę powinien zostać złożony w terminie 2 lat od dnia popełnienia przestępstwa. Wysokość kompensaty nie może przekroczyć 12.000 zł.

Kompensata może pokrywać:

- utracone zarobki lub inne środki utrzymania,

- koszty leczenia i rehabilitacji,

- koszty pogrzebu.

 

Kompensata zostanie przyznana, gdy ofiara przestępstwa lub osoba najbliższa nie może uzyskać pokrycia kosztów od sprawcy przestępstwa oraz z innych źródeł (np. z ubezpieczenia, ze środków pomocy społecznej).

Nie ma znaczenia czy sprawca przestępstwa został wykryty, oskarżony lub skazany.

Nie można otrzymać kompensaty, jeżeli wcześniej nie złożono zawiadomienia o  przestępstwie.

Kompensata nie zostanie przyznana, jeżeli postępowanie karne zostało umorzone z przyczyn podanych w ustawie lub zapadł wyrok uniewinniający.

Pokrzywdzony przestępstwem powinien złożyć wniosek o przyznanie kompensaty do sądu rejonowego miejsca swojego zamieszkania.

Do wniosku trzeba dołączyć odpisy orzeczeń wydanych w postępowaniu karnym, zaświadczenia lekarskie, a także rachunki lub inne dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, utracone zarobki lub inne wydatki.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł. Pokrzywdzony przestępstwem może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych.

Wniosek powinien zostać złożony na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty.

Osoba, która potrzebuje szczegółowych informacji i pomocy przy wypełnianiu wniosku może zgłosić się do prokuratora lub do każdego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działających na terenie całego kraju.

Informacje o kompensacie i formularze wniosku oraz lista Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/kompensata-przyslugujaca-ofiarom-niektorych-przestepstw/

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw ( Dz.U.Nr.169,poz.1415 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 roku w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty ( Dz.U.Nr.177,poz.1476).

Pliki do pobrania