Ogłoszenie o naborze - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji 22.09.2017

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko starszego technika ds. BHP Zespołu Administracyjno – Gospodarczego.

Komendant Powiatowy Policji

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

starszego technika ds. BHP

Zespołu Administracyjno – Gospodarczego

 

Liczba lub wymiar etatu: 0,35

 

Główne obowiązki:

Zakres zadań wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w tym:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy (służby) oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa  i higieny pracy (służby), ponadto bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa  i higieny pracy zawierających propozycje mające na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy (służby)
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy/służby na poszczególnych stanowiskach
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą (służbą)
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy (służby), na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewniania odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej zatrudnianych pracowników/funkcjonariuszy
 • udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy/służbie oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań  i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań  i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami

 

Wykształcenie:

 • średnie wykształcenie
 • zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Doświadczenie zawodowe/ staż pracy:

 • co najmniej 4 letni staż zawodowy

 

Wymagania konieczne:

 • znajomość obowiązujących przepisów BHP

 

Wymagania pożądane:

 • dyspozycyjność, dokładność i obowiązkowość,
 • samodzielność,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • uregulowany stosunek służby wojskowej ( dot. mężczyzn).

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 04.10.2017 roku

 

pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji

Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

Ul. Wojska Polskiego 74a

19–200 Grajewo

 

Inne informacje:

        Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zastaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.