"Stop Patologiom " - Programy Prewencyjne - KPP Grajewo

Programy Prewencyjne

"Stop Patologiom "

Program realizowany na terenie Podlasia od 2001 roku

CELE :

· przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród mieszkańców woj. podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieży;

· zapobieganie eskalacji przemocy w rodzinie;

· konsolidacja podmiotów zajmujących się problematyką patologii społecznych oraz tworzenie koalicji przeciwdziałania przemocy domowej w społecznościach lokalnych.

PODMIOTY WSPÓŁUCZESTNICZĄCE W REALIZACJI:

· Kuratorium Oświaty;

· Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

· Poradnia Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych;

· Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie;

· Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny;

· Fundacja Przeciwko Handlu Kobietami „La Strada”;

· Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku;

· Europejski Parlament Młodzieży Województwa Podlaskiego działający przy

· Kuratorium Oświaty w Białymstoku;

· organy wymiaru sprawiedliwości, samorządy lokalne;

· ośrodki pomocy społecznej i interwencji kryzysowej;

· uczelnie wyższe, placówki oświatowe oraz opiekuńczo-wychowawcze;

· poradnie psychologiczno-pedagogiczne, służba zdrowia.

METODY I SPOSOBY REALIZACJI:

· działania o charakterze kontrolnym - wspólne z członkami MKRPA i GKRPA kontrole placówek sprzedających/podających alkohol pod kątem przestrzegania przepisów „Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi”;

· prowadzenie stałej analizy związanej z przemocą domową (Niebieska Karta) oraz na temat zjawisk patologicznych na terenie poszczególnych szkół;

· działania alternatywne oraz o charakterze informacyjno – edukacyjnym;

· wdrożenie jako formy realizacji programu działań profilaktycznych pn.:

  • Wychowawca Podwórkowy,
  • Szkolna Skrzynka Zaufania,
  • Festiwal Małych Form Teatralnych ph. „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”,
  • „Twoje życie – Twój wybór”.
Praca w Policji