Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Grajewie

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-11

Strona internetowa https://grajewo.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 

  • Na stronie opublikowano dokumenty, które pochodzą z różnych źródeł;zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie;
  • nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności;
  • nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję;
  • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi;
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-10-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: https://web.dev/measure

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (TAB, Shift+TAB, Enter).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej bądź potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z Grażyną Rodzeń - Koordynatorem do spraw dostępności Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, adres poczty elektronicznej: grazyna.rodzen@grajewo.bk.policja.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 47 7184 278.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie biuletynu oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować pod numer telefonu 47 7184211, e-mail: kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie,
ul. Wojska Polskiego 74A,
19-200 Grajewo

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 74A w Grajewie. Oznaczona jest ona tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.

Wjazd do budynku Komendy Powiatowej Policji w Grajewie możliwy jest od ulicy Wojska Polskiego. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym  miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami oznakowane znakiem pionowym D18a+T29.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej i lewej stronie znajdują się poręcze. Pochylnia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób poruszających się na wózku, znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym. Pochylnia prowadzi do wejścia głównego do budynku. Przed wjazdem na pochylnię, na poręczy, po prawej stronie zainstalowany został dzwonek przywoławczy oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Braille`a.

W holu głównym znajduje się Punkt Recepcyjny oraz stanowisko kierowania gdzie funkcjonariusze i pracownik cywilny pełnią służbę odpowiedzialną między innymi za obsługę interesantów. Personel stanowiska kierowania nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na wprost od wejścia znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z Punktu Recepcyjnego i poruszają się po Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z Punktu Recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z zaporą otwieranymi za pomocą osobowych kart dostępowych, przez które może przejść/przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami. W przestrzeni komunikacyjnej budynku Komendy Powiatowej Policji w Grajewie zminimalizowano bariery poziome i pionowe. Naprzeciwko drzwi wewnętrznych wejściowych znajduje się winda, przystosowana dla osób poruszających się na wózku i z niepełnosprawnościami. Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dostęp do pomieszczenia do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym poruszających się na wózkach.

W przypadku wystąpienia potrzeby ewakuacji osób przebywających w budynku, pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami udziela policjant lub pracownik, który obsługuje danego interesanta.

Ogólnodostępna toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, w holu głównym, po prawej stronie, przy recepcji. Toaleta dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz poruszających się na wózku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące.

W budynku jest oznaczenie w alfabecie Braille’a - tabliczka informacyjna "Dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnościami" (zawierająca napis w alfabecie Braille`a) zamocowana jest na poręczy przed wjazdem na pochylnię, po lewej stronie drzwi wejściowych.

W Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie, w pokoju przyjęć interesantów, jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 20.00.

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis tej usługi znajduje się na stronie BIP Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w dziale „Język migowy

Na teren Komendy Powiatowej Policji w Grajewie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z Koordynatorem do spraw dostępności Komendy Powiatowej Policji w Grajewie Grażyną Rodzeń, adres poczty elektronicznej: grazyna.rodzen@grajewo.bk.policja.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 47 7184 278.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z Panem Jarosławem Uszyńskim, adres poczty elektronicznej jaroslaw.uszynski@bk.policja.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 47 711 26 07.

Powrót na górę strony