Dziś rusza Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dziś rusza Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 20.02.2012

W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” –grajewska policja zorganizuje w jednostce Policji, jak również w Posterunkach Policji w Szczuczynie, Radziłowie i w Rajgrodzie punkty Informacyjno- Konsultacyjne. Tam, osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień.

W dniach od 20 lutego do 25 lutego 2012r. po raz kolejny będzie obchodzony "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw", któremu patronuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tym roku działania te, podobnie jak w latach ubiegłych, będą przede wszystkim polegać na udzielaniu porad prawnych ofiarom przestępstw.

Punkty Informacyjno- Konsultacyjne

KPP Grajewo - w dniach 20-24 luty 2012  godz. 10:00-12:00

PP Szczuczyn - w dniach 20 -24 luty 2012 godz. 10:00-12:00

PP Rajgród -  w dniach 20 -24 luty 2012 godz. 8:00-10:00 

PP Radziłów - w dniach 20 -24 luty 2012  godz. 10:00-12:00 

Każda osoba zainteresowana - ofiara przestępstwa lub osoba jej bliska mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: (086) 2730212, 997 lub 112.

Każdy (bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, etc.) może złożyć zawiadomienie o przestępstwie do Policji lub Prokuratury.  O tym, że dzieje się coś podejrzanego lub komuś dzieje się krzywda możesz zawiadomić: PISEMNIE – TELEFONICZNIE – OSOBIŚCIE - RÓWNIEŻ ANONIMOWO ! KAŻDA INFORMACJA JEST SPRAWDZANA. Jeśli masz problem i nie wiesz co masz zrobić, a jesteś niepełnoletni, POWIEDZ o tym komuś dorosłemu. Możesz również zadzwonić na bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111. Dostępny jest także numer 116 123 – dla osób przeżywających kryzys emocjonalny:

  • Jeśli wiesz, że komuś dzieje się krzywda możesz powiadomić również placówkę opieki społecznej lub inną instytucję, która zajmuje się pomaganiem.
  • Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub groźby bezprawnej osoba pokrzywdzona oraz świadek mogą żądać utajnienia swoich danych osobowych oraz domagać się zastrzeżenia danych dotyczących jej miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu. W takim wypadku pisma procesowe doręcza się wówczas do instytucji, w której pokrzywdzony jest zatrudniony lub na inny wskazany przez niego adres.
  • Jeśli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem szukaj pomocy: prawnej, psychologicznej, medycznej.
  • Jeśli twoje dziecko zostało pokrzywdzone przestępstwem lub było świadkiem przestępstwa i będzie przesłuchiwane – zapewnij mu wcześniej wsparcie psychologiczne, tak aby udział w tej procedurze był dla niego jak na mniej stresujący.
  • Jeśli twoje dziecko jest ofiarą/świadkiem przestępstwa i będzie zeznawać w sądzie – wnioskuj o przesłuchanie w warunkach tzw. Niebieskiego/przyjaznego pokoju przesłuchań.
  • W trakcie postępowań prowadzonych przez organy ścigania pokrzywdzony nie musi być tylko biernym świadkiem. Może brać w nich czynny udział - na przykład: przeglądać akta sprawy, robić z nich odpisy, wnioskować o dopuszczenie dowodów, brać udział w  tzw. czynnościach niepowtarzalnych (np. w przesłuchaniu świadka, którego nie można będzie przesłuchać w sądzie, oględzinach…).
  • Aby brać czynny udział w sprawie sądowej możesz wnioskować o ustanowienie siebie oskarżycielem posiłkowym. Dzięki temu będziesz miał możliwość zadawać pytania przesłuchiwanym przez sąd, zabierać głos w każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu, wnieść samodzielnie apelację od wyroku sadu rejonowego.