Informacja dla ofiar przemocy w rodzinie - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla ofiar przemocy w rodzinie

Data publikacji 25.05.2012

 


INFORMACJA DLA
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

 

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane przeciw członkowi rodziny naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody (psychiczne, fizyczne lub matrymonialne). Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny, jeśli Twój partner/ka, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich.

 

RATUJ SIĘ! NIE WSTYDZ SIĘ! SZUKAJ POMOCY!

PRAWO STOI PO TWOJEJ STRONIE!

Masz prawo żądać chronienia swoich praw także od Policji

 

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw
przeciwko osobom bliskim za:

§ - znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny /art. 207 Kodeksu Karnego/,

§ - grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona /art. 190 Kodeksu Karnego/ (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego),

§ - stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej, w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania, lub znoszenia określonego stanu /art. 191 Kodeksu Karnego/,

§ - doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego, przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności /art. 197 KK/ (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego), UWAGA! Przestępstwo to popełnia również mąż, gwałcąc własną żonę!

§ - uporczywe uchylanie się od wykonywania ciążącego na mocy  ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki, przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego) /art. 209 Kodeksu Karnego/ (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu  opieki społecznej lub właściwej instytucji),

§ - kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej /art. 278 KK i art. 279 KK/ (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego)

§ - niszczenie, uszkodzenie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku /art. 288 KK/ (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego)

§ - porzucenie małoletniego poniżej 15 lat albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew obowiązkowi troszczenia się /art. 210 Kodeksu Karnego/,

§ - uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego powyżej lat 15 albo osoby nieporadnej, ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru /art. 211 Kodeksu Karnego/,

§ - doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej  /art. 200 Kodeksu Karnego/,

§ - rozpijanie małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie, lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju /art. 208 KK/.

 

Masz prawo złożyć na Policji lub w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę. Przypominamy jednak, że zgodnie z art. 234 KK – podlega karze osoba, która przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawie o przestępstwo bądź wykroczenie, fałszywie oskarża inną osobą o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.

 

PAMIĘTAJ!!!

Sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice – następnym razem może być znacznie gorzej!

 

MOŻESZ ZATRZYMAĆ PRZEMOC!!!

MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC DLA SIEBIE I SWOICH BLISKICH!!!

JEST TO JEDYNA DROGA DO NORMALNOŚCI W ŻYCIU TWOIM I TWOJEJ RODZINY!!!

 

ZANOTUJ PRZEBIEG ZDARZENIA, PAMIĘĆ BYWA ZAWODNA!

Kto Cię skrzywdził? /imię i nazwisko/,

Kim jest dla Ciebie sprawca przemocy? /mąż, żona, konkubent, konkubina, ojciec, matka, brat, siostra, syn, córka

Kiedy to się stało? /data, godzina, miejsce/

Na czym polegała przemoc? /awantura, krzyk, bicie, kopanie, rzucanie sprzętami, niszczenie sprzętów, bicie dzieci, groźby pobicia, groźby zabicia, wyrzucanie z domu itd./

Kto widział przebieg zdarzenia?

Kto interweniował? /imię i nazwisko policjanta, jego numer służbowy, jednostka/

Czy po raz pierwszy Policja interweniuje w Twoim domu w takiej sprawie?

Jak często dochodzi do przemocy w Twoim domu? /raz w miesiącu, raz na tydzień, częściej/

Kiedy to się wydarzyło poprzednim razem?

Czy przemocy towarzyszy picie alkoholu?

Czy  zawsze krzywdzi Cię ten sam sprawca? /kto?/