Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 22.02.2013

W dniach 25 lutego - 2 marca 2013 r. grajewska Policja aktywnie włącza się w ogólnopolską akcję pn. " Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw".W jednostce Policji, zorganizowane będą punkty Informacyjno- Konsultacyjne. Tam, osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień.

W dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 r. po raz kolejny będzie obchodzony "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw", któremu patronuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tym roku działania te, podobnie jak w latach ubiegłych, będą przede wszystkim polegać na udzielaniu porad prawnych ofiarom przestępstw.

W dniach 25 luty – 1 marca  2013  w godzinach 10:00-12:00  
w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie zorganizowane Punkty Informacyjno- Konsultacyjny

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Przedstawiciele Policji udzielać będą porad i pomocy ofiarom przestępstw.

Każda osoba zainteresowana - ofiara przestępstwa lub osoba jej bliska mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: (086) 2730212, 997 lub 112.

 

 

Każdy (bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, etc.) może złożyć zawiadomienie o przestępstwie do Policji lub Prokuratury.  O tym, że dzieje się coś podejrzanego lub komuś dzieje się krzywda możesz zawiadomić: PISEMNIE – TELEFONICZNIE – OSOBIŚCIE - RÓWNIEŻ ANONIMOWO ! KAŻDA INFORMACJA JEST SPRAWDZANA. Jeśli masz problem i nie wiesz co masz zrobić, a jesteś niepełnoletni, POWIEDZ o tym komuś dorosłemu. Możesz również zadzwonić na bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111. Dostępny jest także numer 116 123 – dla osób przeżywających kryzys emocjonalny.

  • Jeśli wiesz, że komuś dzieje się krzywda możesz powiadomić również placówkę opieki społecznej lub inną instytucję, która zajmuje się pomaganiem.
  • Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub groźby bezprawnej osoba pokrzywdzona oraz świadek mogą żądać utajnienia swoich danych osobowych oraz domagać się zastrzeżenia danych dotyczących jej miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu. W takim wypadku pisma procesowe doręcza się wówczas do instytucji, w której pokrzywdzony jest zatrudniony lub na inny wskazany przez niego adres.
  • Jeśli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem szukaj pomocy: prawnej, psychologicznej, medycznej.
  • Jeśli twoje dziecko zostało pokrzywdzone przestępstwem lub było świadkiem przestępstwa i będzie przesłuchiwane – zapewnij mu wcześniej wsparcie psychologiczne, tak aby udział w tej procedurze był dla niego jak na mniej stresujący.
  • Jeśli twoje dziecko jest ofiarą/świadkiem przestępstwa i będzie zeznawać w sądzie – wnioskuj o przesłuchanie w warunkach tzw. Niebieskiego/przyjaznego pokoju przesłuchań.
  • W trakcie postępowań prowadzonych przez organy ścigania pokrzywdzony nie musi być tylko biernym świadkiem. Może brać w nich czynny udział - na przykład: przeglądać akta sprawy, robić z nich odpisy, wnioskować o dopuszczenie dowodów, brać udział w  tzw. czynnościach niepowtarzalnych (np. w przesłuchaniu świadka, którego nie można będzie przesłuchać w sądzie, oględzinach…).
  • Aby brać czynny udział w sprawie sądowej możesz wnioskować o ustanowienie siebie oskarżycielem posiłkowym. Dzięki temu będziesz miał możliwość zadawać pytania przesłuchiwanym przez sąd, zabierać głos w każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu, wnieść samodzielnie apelację od wyroku sadu rejonowego.

 

POLSKA KARTA PRAW OFIARY (skrót dokumentu):

 

1. Ofiarą w rozumieniu Karty jest osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi.

2. Ofiara ma prawo do: * pomocy; * godności, szacunku i współczucia; * wolności od wtórnej wiktymizacji; * dostępu do wymiaru sprawiedliwości; * mediacji i pojednania ze sprawcą; * do restytucji i kompensacji.

3. Ofiara niezależnie od tego, czy ujawniony został sprawca przestępstwa i czy ma miejsce postępowanie karne (kiedy ofiara uzyskuje status pokrzywdzonego), bądź cywilne (kiedy ofiara uzyskuje status poszkodowanego) oraz niezależnie od więzi rodzinnej łączącej sprawcę i ofiarę winna uzyskać potrzebną jej pomoc prawną, materialną, medyczną, psychologiczną i socjalną.

4. Ofiara ma prawo do traktowania jej z godnością, szacunkiem i współczuciem. Do szczególnego przestrzegania tego prawa zobowiązani są przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia i służb socjalnych

5. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.

6. Ofiara ma prawo do bezpieczeństwa i ochrony oraz poszanowania jej życia rodzinnego i prywatnego.

7. Ofiara ma prawo do traktowania ze szczególną troską i powagą przez organy wymiaru sprawiedliwości i organy ścigania.

8. Ofiara ma prawo do bezpieczeństwa osobistego, a obowiązkiem Policji i prokuratury jest jej to bezpieczeństwo zapewnić.

1.  Ofiara może zażądać utajnienia swoich danych osobowych. Ofiara ma prawo domagać się zastrzeżenia danych dotyczących jej miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu. Ofiara ma prawo do zachowania anonimowości w sprawozdaniach prasowych, telewizyjnych, w Internecie i w innych mediach, dotyczących jej sprawy.

2.  Właściwe organy państwowe są zobowiązane do przyjęcia każdego zawiadomienia o przestępstwie zgłoszonego przez ofiarę i podjęcia odpowiedniej interwencji

3.  Właściwe organy państwowe są zobowiązane do przyjęcia każdego zawiadomienia zgłoszonego przez osobę trzecią i podjęcia odpowiedniej interwencji.

4.  Ofiara ma prawo do uzyskania fachowej pomocy: psychologicznej, medycznej, materialnej i prawnej od momentu zgłoszenia naruszenia lub groźby naruszenia dobra prawem chronionego.

5.  Ofiary przestępstw o podłożu seksualnym powinny być przesłuchiwane przez funkcjonariuszy Policji samej płci, a gdy ofiarą jest dziecko przesłuchanie powinno odbywać się w obecności psychologa lub osoby, którą dziecko darzy zaufaniem.

6. Ofiara nie powinna być narażona na dodatkowe dolegliwości wynikające z konieczności kontaktu ze sprawcą czynu niedozwolonego.

7. Ofiara ma prawo do swobodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Ofiara ma prawo w granicach przewidzianych w ustawie w sposób wolny od jakiegokolwiek przymusu lub oporu kształtować swoje interesy prawne.

8.  Prawo ofiary do pomocy i reprezentacji prawnej powinno być przynajmniej zrównane z prawami przysługującymi oskarżonemu. Ofiara powinna mieć np. prawo do bezpłatnego pełnomocnika, w tych samych przypadkach, w których przyznaje się prawo sprawcy do obrońcy z urzędu.

9.  Ofiara w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Od wniesienia aktu oskarżenia aż do momentu jego odczytania w sądzie ofiara może złożyć oświadczenie, że chce działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego.W razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania pokrzywdzony może w terminie miesiąca wnieść swój akt oskarżenia do sądu.

10.  Ofiara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji o przysługujących jej prawach i procedurach ich dochodzenia.

11.  Ofiara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji na temat toczącego się w sprawie postępowania.

12. Ofiara ma prawo do wystąpienia z powództwem cywilnym w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Ofiara może to uczynić aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej.

13. Ofiara powinna mieć prawo do zebrania potrzebnych w jej sprawie dowodów bez narażenia na dodatkowe koszty. Dotyczy to między innymi obdukcji lekarskiej i pomocy psychologicznej.

14. Ofiara ma prawo brać udział w czynnościach śledztwa lub dochodzenia toczącego się w jej sprawie.

15. Ofiara ma prawo do składania wniosków o dokonanie czynności w toku postępowania przygotowawczego, a więc zanim sprawa trafi do sądu.

16. Ofiara ma prawo wglądu do akt sprawy i sporządzania odpisów dokumentów występujących w sprawie.

17. Ofiara ma prawo do mediacji i pojednania ze sprawcą. Ofiara ma prawo wystąpić z taką inicjatywą do prokuratora lub do sądu.

18. Ofiara ma prawo w sprawach z oskarżenia prywatnego do pojednania i ugody.

19. Ofiara ma prawo na swój i oskarżonego wniosek do porozumienia się ze sprawcą w kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia.

20. Ofiara ma prawo do restytucji poniesionych przez nią szkód.