16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet

Data publikacji 01.12.2014

25 li­sto­pa­da roz­po­czę­ła się Kam­pa­nia 16 Dni Prze­ciw­dzia­ła­nia Prze­mo­cy ze Wzglę­du na Płeć – mię­dzy­na­ro­do­wa akcja za­ini­cjo­wa­na w 1991 r. przez Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet.

Obchody 16 Dni przeciw Przemocy wobec Kobietrozpoczęły się 25 listopada, w Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet a zakończą 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Data tanie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. Celem międzynarodowej akcji przeciwko przemocy wobec kobiet jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez:

- budowanie świadomości, że przemoc ze względu napłeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,

- wzmocnienie lokalnych strukturprzeciwdziałających przemocy wobec kobiet,

- budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami narzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet, 

- wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, 

- tworzenie narzędzi nacisku na rządy, w celu wyegzekwowania wywiązania sięwładz z deklaracji powstrzymywania przemocy wobec kobiet.

     Grajewscypolicjanci włączają się do akcji i w dniach 4-5 grudnia 2014 r. w godz. 9:00 –15:00 udzielać będę każdej osobie zgłaszającej się do komendy, stosownych poradi pomocy w zakresie przemocy wobec kobiet, w tym również w ramach realizacjiprocedury „Niebieska karta”.
    Warto podkreślić, że nie tylko podczas trwania kampanii kobiety, które zaznałyprzemocy, zarówno fizycznej jak i psychicznej, mają możliwość uzyskaniafachowej pomocy ze strony policji. Mogą to zrobić w każdej chwili zgłaszającsię do najbliższej jednostki bądź dzwoniąc na numery alarmowe 997 lub 112.