Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga rodzice i kadra pedagogiczna – nowa propozycja o charakterze profilaktycznym dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowana do sześciolatków

Data publikacji 05.04.2017

Konkurs na najlepsze hasła do spotu radiowego „5 powodów dla których mój Tata/moja Mama musi zapinać pasy bezpieczeństwa w samochodzie” – to nowa propozycja ze strony funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Białymstoku oraz pracowników Nadleśnictwo Czarna Białostocka skierowana do dzieci uczęszczających do przedszkoli z terenu województwa podlaskiego – do grupy tzw. „sześciolatków”. Przedsięwzięcie rozpoczyna się 27 marca 2017 roku i potrwa do 27 kwietnia bieżącego roku. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu na najlepsze hasła do spotu radiowego „5 powodów dla których mój Tata/moja Mama  musi zapinać pasy bezpieczeństwa w samochodzie”

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:
  1. Organizatorzy: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, Białystok 15 – 003 oraz Nadleśnictwo Czarna Białostocka, ul. Marszałkowska 27, Czarna Białostocka 16 - 020.
  2. Konkurs rozpoczyna się od 27 marca 2017 r. i trwa do 27 kwietnia 2017 r. (decyduje data wpływu pracy zawierającej tematyczne hasła – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu).
  3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca maja 2017 r.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. Uczestnikiem konkursu może być dziecko uczęszczające do Przedszkola z terenu województwa podlaskiego – do grupy tzw. „sześciolatków”.
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie określonym w pkt.1.2 prac zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu zawierających 5 powodów dla których rodzic danego przedszkolaka winien zapinać pasy bezpieczeństwa w samochodzie (w formie hasłowej). Hasła winne być nadesłane w ramach wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez opiekuna prawnego danego Uczestnika, jak również przez Dyrekcję danego przedszkola na adres Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – Wydział Ruchu Drogowego, ul. Sienkiewicza 65, Białystok 15-003.
  3. Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursie, wskazanego w pkt. 2.2 oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu konkursu.
  4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do nich z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań operatorów pocztowych lub firm kurierskich.
  5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich – uczestników konkursu przez opiekunów prawnych danego Uczestnika oraz Dyrekcję danego przedszkola do którego Uczestnik uczęszcza. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem Uczestnikowi prawa do nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.podlaska.policja.gov.pl
 2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: wrd.kwp@bk.policja.gov.pl
 3. Złamanie ustaleń Regulaminu konkursu przez Uczestnika może oznaczać jego wykluczenie z uczestnictwa w konkursie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

źródło – WRD KWP w Białymstoku

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl

Pliki do pobrania

 • 310.39 KB
 • 180.72 KB