"Mam wybór ... wybieram rozsądek" " - Programy Prewencyjne - KPP Grajewo

Programy Prewencyjne

"Mam wybór ... wybieram rozsądek" "

Data publikacji 05.03.2010

Obszar zagadnieniowy: narkotyki, dopalacze, środki odurzające.

Program edukacyjno - interwencyjny realizowany na terenie województwa podlaskiego od grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku.

CEL OGÓLNY:

· wzrost wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z uzywaniem środków psychoaktywnych oraz zapobieganie i zwalczanie zjawiska demoralizacji w środwisku dzieci i młodzież

Cele szczegółowe:

- zwiększenie świadomości rodziców/opiekunów prawnych w zakresie zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi,

- zwiększanie świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej odpowiedzialności prawnej nieletnich w zakresie popełniania czynów karalnych i demoralizacji,

- edukacja kadry pedagogicznej w zakresie procedur postepowania nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia będącego pod wpływem środków psychoaktywnych bądź posiadającego takie środki,

- zwiększenie wykrywalności nieletnich ujawnionych pod wpływem środków psychoaktywnych oraz czynów z kategorii przestepczości narkotykowej popełnianych przez nieletnich.

PODMIOTY WSPÓŁUCZESTNICZĄCE W REALIZACJI:

· Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

· Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Białymstoku;

· Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku;

· Podlaskie Kuratorium Oświaty;

· Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłyych w Białymstoku ETAP,

- Fundacja EGO w Suwałkach;

· uczelnie wyższe, placówki oświatowe oraz opiekuńczo-wychowawcze;

· poradnie psychologiczno-pedagogiczne, służba zdrowia.

METODY I SPOSOBY REALIZACJI:

- współpraca z mediami celem rozpropagowania w lokalnych środkach masowego przekazu tematyki związanej ze szkodliwością używania śrogków psychoaktywncyh oraz aspektami prawnymi dotyczącymi przedmiotowej problematyki;

- inicjowanie i prowadzenie spotkań/zajęć informacyjno - edukacyjnych z młodzieżą, rodzicami/opiekunami prawnymi dotyczących problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych;

- promowanie wśród społeczeństwa życia wolnego od uzależnień

- prowadzenie szkoleń dla kadry pedagogicznej z zakresu procedur postępowania nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia bedącego pod wpływem środków psychoaktywnych bądź posiadającego takie środki;

- organizacja i prowadzenie szkoleń dla specjalistów ds. nieletnich oraz innych osób wykonujących czynności w zakresie zapobiegania demoralizacji i przestepczości nieletnich w przedmiocie środków psychoaktywnych w środkowisku dzieci i młodzieży (spekt psychologiczny, prawny)

- organizacja (współudział) konferencji, seminariów, debat etc.

- opracowywanie i kolportaż materiałów informaqcyjno - edukacyjnych, prezentacji multimedialnych;

- organizacja/udział w kcjiach/kampaniach informacyjnych na tereniach podległych jednostek;

- pozyskiwanie środków finansowych na wydruk materiałów informacyjnhych, profilaktycznych oraz organizację kampanii, konferencji, spotkań tetc.

- zamieszcanie na tronach internetowych informacji o programie i podejmowanych działaniach;

- sporządzanie przez Wydział Prewencji KWP w białymstoku półrocznego sprawozdania z realizacji programu;

- przesyłanie przez jednostki podkległe do KWP w Białymstoku informacji o planowanych i podejmowanych działaniach w ramach realizacji programu przez KMP/KPP woj. podalskiego,

- dokumentowanie podejmowanych działań;

- nadzór przez KWP Białystok nad realizacją programu, ewaluacja.