Kolizja czy wypadek? Jak się zachować? - Ruch Drogowy - KPP Grajewo

Ruch Drogowy

Kolizja czy wypadek? Jak się zachować?

Data publikacji 13.01.2010


Kolizja czy wypadek? Jak się zachować?


Kolizja drogowa -
zdarzenie drogowe, w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają urazów a szkodzie ulega jedynie mienie (np. samochód).

Wypadek drogowy - jest to zdarzenie w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci.

Postępowanie w przypadku kolizji

Przede wszystkim w trakcie kolizji należy zatrzymać pojazd. Należy to uczynić ze spokojem i bez paniki. Po zatrzymaniu pojazdu należy zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym kierowcom w miejscu zdarzenia tzn. należy postawić trójkąt ostrzegawczy oraz włączyć światła awaryjne. Kolejną czynnością w przypadku kolizji będzie zebranie danych personalnych drugiego kierowcy (imię nazwisko, adres, nr rejestracyjny i marka pojazdu, firma ubezpieczeniowa w której pojazd jest ubezpieczony oraz nr polisy). Naszym obowiązkiem jest także przedstawienie własnych danych personalnych drugiemu kierowcy.

Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 44 prawa o ruchu drogowym nakłada na każdego uczestnika wypadku obowiązek podania tych informacji na żądanie każdego innego uczestnika tego zdarzenia.


W przypadku, gdy istnieje wzajemna zgoda między kierowcami do ustalenia przebiegu kolizji nie jest wymagana obecność policji. W przypadku, gdy drugi kierowca jest sprawcą kolizji należy poprosić o sporządzenie oświadczenia. Dla jak najszybszego uzyskania odszkodowania oświadczenie należałoby sporządzić w siedzibie firmy ubezpieczeniowej sprawcy. Nie zapomnijmy sprawdzić czy sprawca kolizji złożył podpis pod oświadczeniem.

Nie uchylajmy się również od odpowiedzialności w chwili, kiedy sami przyczyniliśmy się do spowodowania kolizji. Pomimo, że obecność policji nie jest wymagana na miejscu zdarzenia istnieją wyjątki od tej zasady. Obowiązek taki istnieje gdy jeden z uczestników jest nietrzeźwy lub okoliczności wskazują, że zostało popełnione inne przestępstwo (art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
Z punktu widzenia pokrzywdzonego, często lepiej jest wezwać policję, szczególnie wówczas, gdy okoliczności zdarzenia nie są do końca jasne lub winowajca nie przyznaje się do spowodowania kolizji. Wezwanie policji wskazane jest również, gdy któryś z uczestników jest cudzoziemcem.

Postępowanie w przypadku wypadku drogowego

Pierwszą czynnością w trakcie wypadku powinna być ocena sytuacji na miejscu zdarzenia. Najpierw należy sprawdzić w jakim stanie są poszkodowani. W razie konieczności należy udzielić pierwszej pomocy do czasu przybycia pogotowia. Następnie należy zawiadomić o wypadku pogotowie ratunkowe oraz policję. Podobnie, jak w przypadku kolizji należy zabezpieczyć miejsce wypadku. Wiąże się to z zabezpieczeniem wszystkich możliwych dowodów z miejsca wypadku. Pozwoli to policji na ustalenie przebiegu wypadku oraz sprawcy wypadku. Naszym obowiązkiem jest także pozostanie na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu policji. W przypadku oddalenia się sprawcy wypadku z miejsca zdarzenia, sąd jest uprawniony do wymierzenia mu kary. Podobnie jak w przypadku kolizji należy uzyskać dane personalne sprawcy oraz spisać niezbędne oświadczenie w obecności policji.