Aktualności

ZOSTAŃ POLICJANTEM! NABÓR DO SŁUŻBY W POLICJI!

Data publikacji 14.06.2024

Informujemy, że Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć do służby w Policji na 2024 rok. Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

Służbę w Policji pełnić może obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby musi korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej. Dodatkowo osoba ta musi dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto, mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub w wyniku przeniesienia do rezerwy).

WYMAGANE DOKUMENTY DO ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

 • podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby – część A i B;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały do wglądu);
 • książeczka wojskowa lub legitymacja służbowa żołnierza zawodowego – dotyczy osób, wobec których przeprowadzono kwalifikację wojskową (do wglądu) – uregulowany stosunek do służby wojskowej jest wymagany na dzień przyjęcia do służby w Policji;
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

OSOBY ZAINTERESOWANE SŁUŻBĄ W POLICJI PROSZONE SĄ O DOSTARCZANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW DO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRAJEWIE NA ADRES

Wydział Prezydialny, Kadr i Szkolenia
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 74a
19-200 Grajewo

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30, pod nr telefonu: 47 7182 218  lub do:
SEKCJI DOBORU I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WYDZIAŁU KADR, SZKOLENIA I OBSŁUGI PRAWNEJ KWP W BIAŁYMSTOKU OSOBIŚCIE, DROGĄ POCZTOWĄ/E-MAIL NA ADRES:
 
Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawodowego
Wydziału Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok
Adres e-mail:
dobor.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl

Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć do służby w Policji na 2024 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów w ramach procedury otwartej konkursowej:

- 8 lipca
- 9 września
- 30 października
- 30 grudnia
 
Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2024 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Policji.

Szczegółowe informacje o rekrutacji:  https://podlaska.policja.gov.pl/pod/rekrutacja/ogloszenia-informacje/50549,Podstawowe-informacje-o-doborze-do-sluzby-w-Policji.html
 
OFERUJEMY:

 • stabilną służbę
 • rozwój zawodowy, awanse i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • bogatą ofertę szkoleniową
 • rozpoczęcie nauki na studiach w systemie zaocznym
 • korzystne warunki finansowe:

UPOSAŻENIE
- policjanci pełniący służbę w KMP/KPP przed ukończeniem 26 roku życia: - w trakcie trwania kursu podstawowego, - 5464,82 zł, po ukończeniu kursu podstawowego - 5849,39 zł

- policjanci pełniący służbę w KMP/KPP po ukończeniu 26 roku życia: - w trakcie trwania kursu podstawowego - 5073,82 zł, po ukończeniu kursu podstawowego - 5408,39 zł
 
Podane kwoty są kwotami netto.

Oferujemy wynagrodzenie za prace w zależności od zajmowanego stanowiska służbowego

Plus:

 • stabilną służbę,
 • nagrodę roczną tzw. „trzynastkę”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe,
 • rekompensata pieniężna za nadgodziny,
 • świadczenia motywacyjne,
 • dodatek 500 zł dla policjantów oddziałów prewencji oraz kontr terrorystów,
 • dofinansowanie do wypoczynku tzw. „wczasy pod gruszą”,
 • dodatek za brak mieszkania,
 • dopłata za przejazd koleją raz w roku,
 • rozwój zawodowy, awanse  i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • bogatą ofertę szkoleniową,
 • urlopy dodatkowe,
 • zwrot kosztów dojazdów do miejsca pełnienia służby z pobliskich miejscowości.

 

Powrót na górę strony