Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KPP Grajewo

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KPP Grajewo

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Grajewie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 74A, 19-200 Grajewo;
 2. Inspektorem ochrony danych (IOD) w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie jest pani Katarzyna Jobda-Tołkacz, tel. kontaktowy: 47 7184 204, e-mail: iod.kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl
 3. Dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie przetwarzane są:
 • na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
 • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 1. Komendant Powiatowy Policji w Grajewie nie przekazuje danych osobowych podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
 3. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie. Terminy przechowywania poszczególnych danych określa Zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza, w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych, przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez stronę: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ww. uprawnienia w pewnych sytuacjach mogą być ograniczone przepisami szczegółowymi;
 6. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych– przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej  Policji w Grajewie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Powrót na górę strony