Działania WRD

Działania WRD

Data publikacji 02.04.2016

DZIAŁANIA  „ PRĘDKOŚĆ ”

Głównym celem działań jest poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, zminimalizowanie skutków tych zdarzeń w szczególności ograniczenie ofiar śmiertelnych, oraz ograniczenie liczby przekroczeń dopuszczalnej prędkości jazdy.

Podczas prowadzenia działań Policjanci będą :

 • Reagować zdecydowanie na przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości przez kierujących,
 • Podczas kontroli  sprawdzać stan trzeźwości kierujących pojazdami  oraz przestrzeganie obowiązku używania pasów i innych urządzeń bezpieczeństwa.
 • Podejmować interwencje wobec uczestników ruchu popełniających inne przestępstwa i wykroczenia drogowe, w szczególności wykroczenia będące głównymi przyczynami zdarzeń drogowych.


„ ALKOHOL I NARKOTYKI ”

      Podstawowym celem działań jest eliminowanie z ruchu kierujących po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości bądź środków działających podobnie do alkoholu oraz uświadomienie kierującym zagrożenia jakie niesie ze sobą prowadzenie samochodu pod wpływem tych używek.

     Losowa kontrola stanu trzeźwości uczestników ruchu drogowego to przede wszystkim działania prewencyjne mające na celu wytworzenie wśród kierujących dużego i subiektywnego poczucia ryzyka kontroli i odstraszenie od łamania przepisów ruchu drogowego.

 Podczas prowadzenia działań Policjanci będą :

 • Kontrolować stan trzeźwości uczestników ruchu drogowego, a w szczególności kierujących pojazdami.
 • Eliminować z ruchu drogowego nietrzeźwych jego uczestników.
 • Podejmować interwencje wobec uczestników ruchu drogowego popełniających inne przestępstwa i wykroczenia drogowe
 • Podczas kontroli pojazdów dokonywać przeglądu bagażników pod katem ujawnienia wyrobów bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz pochodzących z przestępstwa lub służących do ich popełniania.
 • Wobec kierujących pojazdami będą również stosować narkotesty w celu stwierdzenia środka w organizmie działającego podobnie do alkoholu.

 

PRZYPOMINAMY !!!

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń


Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.


USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym ,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony

w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3.  (uchylony).

DZIAŁANIA „ BUS ”

Działania te ukierunkowane są na ujawnianiu i eliminowaniu nieprawidłowości występujących w przewozie osób, w szczególności dzieci i młodzieży. Prowadzone kontrole będą ukierunkowane na sprawdzenie :

 • Stanu technicznego autobusów ( tj. sprawność hamulców, stan opon, ważność badań technicznych, światła, ewentualne wycieki oleju),
 • oraz przestrzeganie przepisów pracy i odpoczynku kierowców,
 •  Stanu trzeźwości kierowców autobusów
 • Czasu jazdy oraz postoju

Przypominamy

Niezbędnymi elementami wyposażenia każdego autobusu są:

 • gaśnica
 • tabliczka oznaczająca, że pojazdem podróżuje zorganizowana grupa dzieci lub młodzieży do lat 18. (żółta kwadratowa tablica z czarnym rysunkiem dzieci),
 • apteczka.

DZIAŁANIA „ PASY BEZPIECZEŃSTWA”

Działania te mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa, ograniczenie liczby tragicznych wypadków oraz wyrobienie u kierujących pojazdami przeświadczenia o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Działania mają na celu również uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego poważnych konsekwencji, do jakich może dojść w przypadku nie zapięcia pasów w momencie kolizji lub wypadku. Stosowanie pasów bezpieczeństwa oraz fotelików ochronnych dla dzieci ma istotny wpływ na skutki wypadków drogowych. Natomiast nadmierna lub niedostosowana do panujących warunków ruchu prędkość od lat stanowi najczęstszą przyczynę najgroźniejszych wypadków drogowych.

Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. kierujący pojazdem samochodowym oraz osoby przewożone takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa mają obowiązek korzystania z tych pasów podczas jazdy – za naruszenie tego przepisu grozi mandat karny w wysokości 100zł oraz dodatkowo dwa punkty karne.

Przepisy Prawa o ruchu drogowym (art.39 ust.1) zwalniają niektóre osoby z obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa. Nakaz ten nie dotyczy:

 

 • osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów;
 • kobiety o widocznej ciąży;
 • kierującego taksówką osobową podczas przewożenia pasażera;
 • instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;
 • policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kontroli Skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;
 • funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych;
 • zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;
 • konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;
 • osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim.

Jak powinny być zapięte pasy bezpieczeństwa:

-  muszą przylegać płasko do ciała (skręcony pas może nie wytrzymać napięcia podczas zderzenia i łatwo się zerwać);

-  pas powinien być napięty (jeśli pas nie jest napięty, można uderzyć w kierownicę lub szybę zanim pas zadziała);

-  górna część pasa powinna być umieszczona blisko szyi, a nie na żebrach (w razie gdyby pas zsunął się poniżej linii żeber, mogą one ulec złamaniu, przebijając jednocześnie płuca i serce);

-  dolny pas powinien opinać biodra (jeżeli jest skręcony lub przylega do brzucha, podczas wypadku zmiażdży narządy wewnętrzne).

 

DZIAŁANIA „PIESI”

Celem działań jest podniesienie świadomości pieszych z zakresu bezpieczeństwa oraz podjęcie wszelkich możliwych działań, które zdyscyplinują pieszych uczestników ruchu drogowego.

PRZYPOMINAMY! PIESZEMU ZABRANIA SIĘ:

 • wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściach dla pieszych,
 • wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi, zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez torowisko,
 • przebiegania przez jezdnię i chodzenia po torowisku,
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni.
Powrót na górę strony